ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្រូម៉ូសិនទំព័ររបស់អ្នក

បង្ហាញប្រកាសរបស់អ្នកនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនិងលទ្ធផលស្វែងរកដែលពាក់ព័ន្ធ។

ការផ្សព្វផ្សាយជាបដា

កន្លែងដែលបានកំនត់ ឬកន្លែងតាមការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

ការផ្សព្វផ្សាយជាអក្សរ

ពាក្យគន្លឹះទាក់ទងនឹងការស្វែងរក ឬអត្ថបទផ្សេងៗ។

របៀបដំណើរការ

ឆាប់រហ័ស, ងាយស្រួលនិងឥតគិតថ្លៃ។

បង្កើតទីកន្លែង

ពិពណ៌នាអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយរូបភាពមួយចំនួន។

ស្វែងរក

អ្នកប្រើនឹងរកឃើញទីកន្លែងឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។

ទាក់ទង

ប្រាកដថាអ្នកប្រើអាចទាក់ទងអ្នកតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលឬអាសយដ្ឋានផ្ទាល់។

ប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការជួញដូរកើតឡើងលឿន អាជីវកម្មរីកលូតលាស់ឡើង។

តើនៅមិនទាន់រកឃើញចម្លើយរបស់អ្នកបានទេរឺ?

ទំនាក់ទំនង