តម្លៃដីជាមធ្យមក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់