តើនៅមិនទាន់រកឃើញចម្លើយរបស់អ្នកបានទេរឺ?

ទំនាក់ទំនង