ដីលក់

  • 603
  • Preah Vihear
$2,900

ដីលក់

$2,900

Land Rural land
  • Last updated : 2019-Oct-29
  • Land area 230,000m2
  • Land size 23ហិចតា
  • Zoning : Forest
  • Direction :
  • ID : 818002468026

Property General Services

Location and Access

Name ដីលក់ ជាប់ព្រំប្រទល់ព្រះវិហារនិងសៀមរាប - Land for sale between d Prah Vihea and sieam reap sale
Road Feeder road
Location Srayang Cheung, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

ខ្ញុំចង់លក់វិញ 33ហិតា 2900$/ហិត ប្លង់រឹង នឹងប្លង់ស្រុកចុះបញ្ជីខេត្ត មានម៉ូយមកដាក់ក៏បានដែរ ខ្ញុំអេាយ ( 2000$នឹងiPhoneX11) មួយគ្រឿង ព្រោះខ្ញុំប្រញាប់លុយខ្លាំង ដីនៅស្រយ៉ង ស្រុកគូលែន ព្រះវិហា 0718939444

Contact

ប៉ាវ វណ្ណា, CEO
011-000-2222
My Properties
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner ម្ចាស់លក់ចាប់ពី7ហិតាឡើង

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Calculate Loan Detail

Repayment Method: Equal Total Payment
$
%
Year
$
/month
Total Payment : $

Similar Properties


User reviews (0) Write review