វីឡាកូនកាត់ ចោមចៅ

 • 538
 • Phnom Penh
$58,000

House Hard Title
វីឡាកូនកាត់ ចោមចៅ

$58,000

Flat Link House
 • Last updated : 2019-11-21 13:06:00
 • Bedrooms 2
 • Bathrooms 3
 • Garages 0
 • Building area 36.9m2
 • Land area 43.4m2
 • Land size -
 • Building size 4.1*9
 • Garage size -

Additional details

 • ID : 810826222406
 • Built year : 2019
 • Zoning : Residential
 • Condition : New
 • Direction :
 • Floor : E0, E1

Property General Services

Property Features

Location and Access

Name វីឡាកូនកាត់ ចោមចៅ - House for sale at chaom chav sale
Location Prey Kambot, Chaom Chau 2 Sangkat, Pur SenChey Khan, Phnom Penh Capital
Parking Has parking area.

Image list

Property Description Detail

មានទូតាំង
ទូចង្ក្រាន្ត
E0: 4.1*9, E1:4.1*11.5
សល់ក្រោយ1.5ម
សល់មុខ5ម
ប្លង់រឹង
សង់ហើយ100%
ទំនាក់ទំនង
081989735

Agent Sothea, General Manager
+818040288899
Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Address No. 607, ផ្លូវ VI18,Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
About Owner -

Enquire about this property

*
*
Request Information

Confirmation

Some information empty.
Name :
Phone :
E-Mail :
-
-

Similar Properties


User reviews (0) Write review