គន្លឹះ ៨ ចំណុចសម្រាប់អ្នកចង់រកស៊ីគួកជេដីនៅកម្ពុជា

ស្របពេលវិស័យដីធ្លីមានភាពភាពរីកចម្រើន ការទិញ-លក់មានសក្តានុពលខ្លាំង មុខ​របរ​គួក​ជេ​ដី​​ត្រូវ​បា​ន​គេមើ​ល​ឃើ​ញ​​ថា​ជា​មុ​ខ​រ​ប​រ​មួ​យ​ ​ដែ​ល​ពេ​ញ​និ​យ​ម​នៅពេលចប្ចុប្បន្ននេះ។ ជាទូទៅគេមើលឃើញថាមុខរបរនេះអាចផ្តល់ប្រាក់កម្រៃជើងសារគួរសម្យ ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នា វាក៏អាចមានហានិភ័យច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកគួកជេ ប្រសិនបើពួកគេនៅមានភាពក្មេងខ្ចី ឬមិនសូវយល់ដឹងពីការបរិបទការងារជាក់ស្តែង ដែលអាចក្លាយទៅជាវិវាទរវាងអ្នកទិញ ឬម្ចាស់ដី និងអ្នកគួកជេ។ […]