3 លទ្ធផលនៅ ២៩-ឧសភា-២០២២

ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ

រាជធានីភ្នំពេញ, ខណ្ឌមានជ័យ

កំរៃជើងសា : 2.6% --> 0%

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (124)

សុឹម​ពិសិដឋ

រាជធានីភ្នំពេញ, ខណ្ឌចំការមន

កំរៃជើងសា : 2

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (0)

Land for sale

រាជធានីភ្នំពេញ, ខណ្ឌទួលគោក

កំរៃជើងសា : 0

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (0)