1 លទ្ធផលនៅ ២៩-ឧសភា-២០២២

ក្រុមហ៊ុន ក្រុងថ្មី

ខេត្តកំពង់ចាម, ស្រុកកោះសូទិន

កំរៃជើងសា : 3%

ការធានាទិញ មានដៃគូកម្ចី ការគ្រប់គ្រង 24 ម៉ោង អាចទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែល បុគ្គលិកស្រី នៅធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង 7ល្ងាច

អចលនទ្រព្យយើងខ្ញុំ (1)