ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ

No. 607, ផ្លូវ VI18, Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital

Commissions : 2.6% --> 0% Negotiation is possible

  • Overview
  • My Properties
  • Agents
Sell
Buy
Rent
Other

Purchase guarantee adoption Partner loan available E-mail available Female staff OK after 7 o'clock

Agency office ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ
Location No. 607, ផ្លូវ VI18, Mean Chey Muoy, Stueng Mean chey 1 Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
good access from bus station.alert(
Parking Has parking area.
កន្លែងទំនេរសម្រាប់កន្លែងចតរថយន្ត
Contact
+818040288899
atkhmer.master@gmail.com
Monday - Friday : 7:00 ~ 19:00 Sat, Sun, Holiday: 9:00 ~ 12:30
Open everyday. 7/24
atKhmer.com គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងនឹងមគ្គុទេសរណ៍អាជីវកម្ម។ ស្របទៅតាមកំនេីននៃការប្រេីប្រាស់អ៊ីនធឺនែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Atkhmer.com ជាទំព័រអនឡាញមគ្គុទេសក៏ដំបូងគេនៅកម្ពុជា ជួយអោយអតិថិជនអាចស្វែងរកទីតាំងនិងពត៌មានពីមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកបាន យ៉ាងឆាប់ នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលពត៌មានរបស់លោកអ្នកនៅលេីគេហទំព័ររបស់Atkhmerដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអាចចូលរូមបង្កើត រក្សាទុក ចែករំលែក ទៅកាន់បណ្តាញសង្គមយ៉ាងងាយ ។ atKhmer.com ជឿជាក់ថា អាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចំរើន។ ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ atKhmer.com Inc.

Image list

My Properties(112)

ប៉ាវ វណ្ណា

CEO at ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ

My Properties (7)

Agent Sothea

General Manager at ក្រុមហ៊ុនAtKhmer អចលនទ្រព្យ

My Properties (44)