ក្រុមហ៊ុន ក្រុងថ្មី

Peam, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province

Commissions : 3% កំរៃជើងសាអាចចរចារបាន

  • Overview
  • My Properties
  • Agents
Sell
Buy
Rent
Other

Purchase guarantee adoption Partner loan available 24-hour management E-mail available Female staff OK after 7 o'clock

Agency office ក្រុមហ៊ុន ក្រុងថ្មី
Location Peam, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province
‌Good access from bus station.
Parking Has parking area.
Contact
080-4277-6677
vanna_pav@yahoo.com
Mon - Fri 9:00 - 17:30 Sat 10:00 - 13:00 Sun, Holiday : CLOSE
Holiday and Sunday, ថ្ងៃបុណ្យនិងថ្ងៃអាទិត្យ

លោក ប៉ាវ វណ្ណា ដែលជាជនជាតិខ្មែរគាត់មានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលចាក់បញ្ចូលគំនិតនិងស្ទីលរបស់ជប៉ុន

ទៅតាមគេហដ្ឋាននិងសហគមន៍នីមួយៗដែលខ្លួនសាងសង់។ ឧទាហរណ៍ទីតាំងគម្រោងមានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្រ្តនៅជុំវិញ“ ផ្លូវក្រវាត់ក្រុង” 

នៃរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះអ្នកស្រុកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវធំ ៗ បានយ៉ាងងាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមកប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួលក្នុងទីក្រុង។ 

ក្រុមហ៊ុនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ឱ្យលើសពីសេវាកម្ម។

[ --- English ---]

Found by Mr. Pav Vanna, a Cambodian by nationality, he sets out to create a company 

that injects Japanese concepts and styling to each home and community it builds. 

For example, project locations are strategically located around the “ring road” 

of Phnom Penh so that residents can easily get to major roadways for an easy daily commute to work in the city. 

 The company has a strong dedication to its customers to over-deliver always in service.

Image list

My Properties(1)