ស្វែងរក 65 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $33,900
 • 2
 • 1
 • 0m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $30,000
 • 2
 • 1
 • 64m2
ចរចារបាន sale

ដីលក់នៅកំពត

 • $39,999
 • ប្លងរឹង
 • 10,000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីនៅភ្នំពេញ

 • $500
 • ប្លងរឹង
 • 200m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $43,500
 • 2
 • 3
 • 48m2
ចរចារបាន sale

លក់ដីនិងផ្ទះ

 • $20,000
 • ប្លងរឹង
 • 875m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

បុរីឡេងណាវ៉ាត្រាគម្រោងទួលពង្រ

 • $35,800
 • 2
 • 3
 • 32.8m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $3,200
 • 4,146m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ