ស្វែងរក 28 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

ផ្តល់ជូនពិសេស sale

Land for sale

 • $5,200
 • 50.4m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $22,000
 • 4200m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $4,000,100
 • 4
 • 5
 • 72m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $2,800
 • 230000m2
លក់បន្ទាន់ sale

លក់ដី

 • $40
 • 440000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $100
 • 5244m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $70
 • ប្លងរឹង
 • 742m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $130,000
 • 3
 • 4
 • 53m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $723
 • ប្លងរឹង
 • 389m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់

 • $2,900
 • 230000m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ