ស្វែងរក 91 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់ កំពង់ស្ពឺ

 • $170,000
 • ប្លងរឹង
 • 30000m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

លក់ចម្ត្តារមាន កំពង់ធំ

 • $18,000
 • ប្លងរឹង
 • 10000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • $4
 • 2950000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់កំពុងស្ពឺ

 • $40,000
 • 2020m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $350,000
 • 4
 • 5
 • 65.6m2

ដីលក់ ខេត្តកំពត

 • $18,000
 • 3675m2
លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះលក់

 • $85,000
 • 2
 • 3
 • 65.6m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះលក់នៅទួលគោក

 • $148,000
 • 3
 • 2
 • 60m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

ផហទះអាជីវកម្ម

 • $228,000
 • 4
 • 5
 • 50.4m2
ចរចារបាន sale

Land for sale.

 • $220
 • ប្លងរឹង
 • 45010m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ