ស្វែងរក 55 ចំនួនក្នុងបញ្ជី

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ View More

អចលនទ្រព្យ ទើបដាក់ថ្មីៗ

លក់បន្ទាន់ sale

ផ្ទះល្វែង

 • $43,000
 • 2
 • 1
 • 48m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

វីឡាលក់

 • $54,000
 • 2
 • 3
 • 14m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់៤០ហិចតាកំពុងស្ពឺ

 • $10,000
 • 10000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់កំពង់ស្ពឺ

 • $34,000
 • ប្លងទន់
 • 1170m2
ចរចារបាន sale

ផ្ទះលក់

 • $100,000
 • 4
 • 3
 • 60m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់ កៀនស្វាយ

 • $68,000
 • ប្លងរឹង
 • 481.5m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់ កំពង់ស្ពឺ

 • $170,000
 • ប្លងរឹង
 • 30000m2
ផ្តល់ជូនពិសេស sale

លក់ចម្ត្តារមាន កំពង់ធំ

 • $18,000
 • ប្លងរឹង
 • 10000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • $4
 • 2950000m2
លក់បន្ទាន់ sale

ដីលក់កំពុងស្ពឺ

 • $40,000
 • 2020m2

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ