3.8 (4)

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ

ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-Jan-03 13:52 1040
0 (0)

PREAH KOSSAMAK HOSPITAL មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសម:

ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-08 12:13 800
0 (0)

Khmer-soviet friendship hospital មន្ទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត

ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-09 11:44 1486
0 (0)

Preah Ang Duong Hospital មន្ទីពេទ្យព្រះ​អង្គឌួង

ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-09 18:54 1122
0 (0)

National Maternal and Child Health Center (NMCHC)្្្ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមាតានិងទារក

ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-09 19:15 883
0 (0)

មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ - National Pediatric Hospital (NPH)

ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-10 17:01 732
0 (0)

Children's Surgical Centre មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់កុមារ

ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ
2019-May-29 14:26 854

Domlay.net វេបសាយការដេញថ្លៃតាមអ៊ីនធឺណិតទីមួយនិងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា