សាលាក្រុងសៀមរាប - Siem Reap City Hall

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Siem Reap Municipality, Siemreap Province
  • Near National Road 6 (Airport Road)

សាលាក្រុងសៀមរាប - Siem Reap City Hall

By: Devloper Test01 ID:518484844880

2019-Feb-18 16:41 Siem Reab Sangkat, Siem Reap Municipality, Siemreap Province

Contact with

Show phone number 063 931 714 info@siemreap.com.kh

Public Facility Type

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday
Sunday

Description

Name សាលាក្រុងសៀមរាប - Siem Reap City Hall
Location Siem Reab Sangkat, Siem Reap Municipality, Siemreap Province
Access Near National Road 6 (Airport Road)
Parking
Contact
063 931 714
info@siemreap.com.kh

សាលាក្រុងសៀមរាបមានអាគាររដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាប។

វាមាននាយកដ្ឋានដូចតទៅ:

ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការិយាល័យកសិកម្ម

គណៈកម្មការសុរិយោដី

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង;

ការិយាល័យអប់រំ

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងដីធ្លីការរៀបចំផែនការទីក្រុងសំណង់និងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីធ្លី

ការិយាល័យការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

ការិយាល័យសេវាបង្អួចមួយ;

រៀបចំផែនការនិងគាំទ្រដល់សាខាសង្កាត់។

គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាប

ការងារសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូន

Image list

User reviews (0) Write review