សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង National University of Management

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង National University of Management

By: Nun Piseth ID:516600462242

2019-May-12 13:19 St.96 Christopher Howes Phnom Penh BS16, AP18, Phum 1, Voat Phnum Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number 023 428 120

Type of School

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 07:00~17:00
Sunday 07:00~17:00

Description

Name សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង National University of Management
Location St.96 Christopher Howes Phnom Penh BS16, AP18, Phum 1, Voat Phnum Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
023 428 120
www.num.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) គឺជាសាលាពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងរាជធានីភ្នំពេញ។ សាកលវិទ្យាល័យផ្តល់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យាច្បាប់អាជីវកម្មទេសចរណ៍និងភាសាបរទេសដោយមានការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1983 ជាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (ESI)
សកលវិទ្យាល័យ​នេះ​​មាន​ទីតាំង​ ​ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​​ភ្នំពេញ​។​សកលវិទ្យាល័យ​ផ្តល់​ការអប់រំ​ កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ​ ​ មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ, បណ្ឌិត និង​អនុបណ្ឌិត។

មុខជំនាញ​សំខាន់​ៗ​រួម​មានៈ

User reviews (0) Write review