បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum

  • 4 (1)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
  • នៅវត្ត‌ព្រះធាតុ Preah Theat Pagoda

បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum

By: FBប៉ាវ វណ្ណា ID:516464420240

2019-Apr-05 00:48 Preah Theat, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 10 337 552 lomorpich.r@gmail.com

Type and Features of Event

Business Hour

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday 07:00~21:00
Saturday 07:00~21:00
Sunday 07:00~21:00
បុណ្យភូមិ​ឆ្នាំនេះ​ ធ្វេីនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ​ សៅរិ៍​ អាទិត្យ​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥​-៦​-៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៩។
ចូលរួមដោយសេរី មិនគិតថ្លៃ

Description

Name បុណ្យភូមិ​ - Bonn Phum
Location Preah Theat, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Access នៅវត្ត‌ព្រះធាតុ Preah Theat Pagoda
Parking
Contact
+855 10 337 552
lomorpich.r@gmail.com
http://bonnphum.com/

BONN PHUM literally means ‘Village Festival’, is a folklife festival of Cambodian culture taking place at the pagoda in the village, a special initiative of PLERNG KOB and ABC Cambodia FM 107.5 MHz to celebrate as well as to recall the tradition of Village Festival in the modern age, which to bring back the old concept of Khmer culture.

This BONN PHUM gives moments to travel through the passage of time on what makes Cambodia a Cambodia. Following the traditional way of celebrating Khmer festival – Darlien, the joyful celebration after the harvest by villagers, BONN PHUM is a free-entry festival, normally held at pagoda or within the village itself, celebrating for all local people in the whole village to enjoy food, local products and entertain a variety of traditional art performances.

BONN PHUM creates a broad and dynamic platform for Cambodia’s cultural treasures to be shared with local and international audiences.

Image list

User reviews (1) Write review

  • Cool
Interesting
  • Chun Monunhh
  • 2019-06-13 00:08:42