ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ

By: Thara Sothea ID:514888000020

2019-Jun-19 15:18 #144,street 388 coner street samdech monireth (217) sangkat tuol savy ti pir ,khan chamkamorn ,phnom pehn, Tuol Svay Prey Ti Pir Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 12 378 709 ksotransport@gmail.com

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday 07:00~17:00
Sunday 07:00~17:00

Description

Name ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
Location #144,street 388 coner street samdech monireth (217) sangkat tuol savy ti pir ,khan chamkamorn ,phnom pehn, Tuol Svay Prey Ti Pir Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 12 378 709
ksotransport@gmail.com

K-S-O is one the largest bus companies in Cambodia with daily route operation to Battambang, Siem Reap, Sihanouk Ville, and more with the lowest fare in the market.

Image list

User reviews (0) Write review