វិទ្យាល័យ ជីហែ - Chi He High School

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province
  • 80m ពីសាលាស្រុកកោះសូទិន

វិទ្យាល័យ ជីហែ - Chi He High School

By: Devloper Test01 ID:514424406600

2019-Feb-11 15:32 Chihae, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province

Contact with

Show phone number (855) 63 761 888 info@test.com

Type of School

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday
Sunday

Description

Name វិទ្យាល័យ ជីហែ - Chi He High School
Location Chihae, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province
Access 80m ពីសាលាស្រុកកោះសូទិន
Parking
Contact
(855) 63 761 888
info@test.com

វិទ្យាល័យជីហែ ស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារថ្មី ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ដោយបានកសាងឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៥៦ ដោយថវិកាអាណាព្យាបាល សិស្ស និងសប្បុរសជន ហើយរួច រាល់ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៧ ក្នុងនោះមានអគារ ទីចាត់ការ ១ ខ្នង ២ ជាន់ និងអាគារ សិក្សា ៦ ខ្នង ស្មើ ២៥ បន្ទប់។

វិទ្យាល័យជីហែ ចាប់បើកទ្វារឲ្យបង្រៀន សិស្សក្នុងឆ្នាំ១៩៥៧ ដែលមានឈ្មោះថា អនុវិទ្យាល័យជីហែ ។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៥ ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋ វិទ្យាល័យជីហែ ត្រូវបិទទា្វរ ដោយយកធ្វើជា ឃ្លាំងសម្ភារៈ។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ វិទ្យាល័យជីហែ ក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យស្រុក និងជា មន្ទីរឃុំឃាំង ។ ប៉ន្តែក្រោយថ្ងៃ រំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ត្រូវបានដំណើរការរៀបចំសាលានេះឡើងវិញ ហើយ នៅឆ្នាំ១៩៨០ ទើបបើកដំណើរបង្រៀនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលមានការ កសាង អគារសិក្សា រួមជាមួយ សមិទ្ធផលនានាដែលបម្រើដល់ការងារអប់រំ។

User reviews (0) Write review