សាលាស្រុកកោះសូទិន

 • 0 (0)
 • Write review
 • Save as Favorite
 • Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province

សាលាស្រុកកោះសូទិន

By: FBប៉ាវ វណ្ណា ID:514244862482

2019-May-01 08:35 Phsar Thmei, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province

Contact with

Show phone number coming-soon atkhmer.master@gmail.com

Public Facility Type

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday 07:00~17:00
Wednesday 07:00~17:00
Thursday 07:00~17:00
Friday 07:00~17:00
Saturday
Sunday

Description

Name សាលាស្រុកកោះសូទិន
Location Phsar Thmei, Peam Prathnuoh Commune, Kaoh Soutin District, Kampong Cham Province
Parking
Contact
coming-soon
atkhmer.master@gmail.com
http://atkhmer.com

ស្រុកកោះសូទិន រួមមាន ៨ ឃុំ ៖

 • ឃុំកំពង់រាប
 • ឃុំកោះសូទិន
 • ឃុំល្វេ
 • ឃុំមហាលាភ
 • ឃុំមហាខ្ញូង
 • ឃុំពាមប្រធ្នោះ
 • ឃុំពង្រ
 • ឃុំព្រែកតានង់

Image list

User reviews (0) Write review