សាលាស្រុកកោះសូទិន

 • 0 (0)
 • សរសេរយោបល់
 • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
 • ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម

សាលាស្រុកកោះសូទិន

By: FBប៉ាវ វណ្ណា ID:514244862482

2019-May-01 08:35 ផ្សារថ្មី, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number coming-soon atkhmer.master@gmail.com

ប្រភេទកន្លែងសាធារណៈ

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ 07:00~17:00
ថ្ងៃអង្គារ 07:00~17:00
ថ្ងៃពុធ 07:00~17:00
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 07:00~17:00
ថ្ងៃសុក្រ 07:00~17:00
ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃអាទិត្យ

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ សាលាស្រុកកោះសូទិន
ទីតាំង ផ្សារថ្មី, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
coming-soon
atkhmer.master@gmail.com
http://atkhmer.com

ស្រុកកោះសូទិន រួមមាន ៨ ឃុំ ៖

 • ឃុំកំពង់រាប
 • ឃុំកោះសូទិន
 • ឃុំល្វេ
 • ឃុំមហាលាភ
 • ឃុំមហាខ្ញូង
 • ឃុំពាមប្រធ្នោះ
 • ឃុំពង្រ
 • ឃុំព្រែកតានង់

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់