បុរី ប៉េង ហួត ដឹស្តា ដាយមិន Borey Peng Huoth The Star Diamond

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital

បុរី ប៉េង ហួត ដឹស្តា ដាយមិន Borey Peng Huoth The Star Diamond

By: Thara Sothea ID:514200022406

2019-Jul-11 10:29 មហាវិថីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន (៦០ ម៉ែត្រ) សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ 12353, Chak Angrae Kraom Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 23 882 745 sale@penghuoth.com

Property Type

Business Hour

online 24h

Description

Name បុរី ប៉េង ហួត ដឹស្តា ដាយមិន Borey Peng Huoth The Star Diamond
Location មហាវិថីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន (៦០ ម៉ែត្រ) សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ 12353, Chak Angrae Kraom Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 23 882 745
sale@penghuoth.com
https://boreypenghuoth.com/

Image list

User reviews (0) Write review