ផ្សារទំនើប ស៊ីធីម៉ល

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Prampir Meakkakra Khan, Phnom Penh Capital
  • នៅជាប់ស្តាតអូឡាំពិច

ផ្សារទំនើប ស៊ីធីម៉ល

By: Devloper Test01 ID:512804062040

2019-Feb-19 16:24 មហាវិថី សម្ដេចមុនីរ៉េត (217), Phum 1, Veal Vong Sangkat, Prampir Meakkakra Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 23 223 083

Business Hour

Monday 07:00~20:00
Tuesday 07:00~20:00
Wednesday 07:00~20:00
Thursday 07:00~20:00
Friday 07:00~20:00
Saturday 07:00~21:00
Sunday 07:00~21:00

Description

Name ផ្សារទំនើប ស៊ីធីម៉ល
Location មហាវិថី សម្ដេចមុនីរ៉េត (217), Phum 1, Veal Vong Sangkat, Prampir Meakkakra Khan, Phnom Penh Capital
Access នៅជាប់ស្តាតអូឡាំពិច
Parking
Contact
+855 23 223 083
http://citymallcambodia.com/en/about-us

City Mall Shopping Center offers everything from clothes, shoes, accessories to electronics.

Most of the smaller shops in the mall are Cambodian brands. They also have a supermarket, Lucky Supermarket, a cinema, Legend Cinema and restaurants such as; Pizza World.

Address: Street Monireth, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
H/P     : (855)92 575 248
Tel      : (855)23 223 083 / 85 / 87
Fax     : (855)23 883 137  
Email : fuyang888@gmail.com

User reviews (0) Write review