ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ

  • 0 (0)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ

By: Thara Sothea ID:510880066026

2019-Jun-10 10:19 Corner at Rue No. 217/67 (Sorya Theatre), Phsar Thmey II, Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of cambodia, សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី ២, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number (855) 23 215 887 168@ppsoryatransport.com.kh

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញសូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
ទីតាំង Corner at Rue No. 217/67 (Sorya Theatre), Phsar Thmey II, Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of cambodia, សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី ២, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
(855) 23 215 887
168@ppsoryatransport.com.kh
www.ppsoryatransport.com.kh

Phnom Penh Sorya Dekchumchoun Nakdamnoeur Co. Ltd. (PPSDN) was founded on 16 October 2006, by take-over from Phnom Penh Ho Wah Granting Transport Co. Ltd. The company was providing travelers with passenger services in the Kingdom of Cambodia and overseas, i.e., in Vietnam. They had 50 staffs and 25 Buses which were travelling to many provinces. During 2005 the company was closed due to bankruptcy, and finally it was taken over by PPSDN in 2006. The PPSDN is located at Street 217-67 Sangkat Pharthmey 2, Khan Doan Penh, Phnom Penh, Cambodia. They had 50 staffs and 25 Buses which were travelling to many provinces.

Phnom Penh to Kep                     6.25$

Phnom Penh to Ang Tasom        6$

Phnom Penh to Tani                    6$

Phnom Penh to Kampong Trach    6$

Phnom Penh to Kampot            7.5$

Kratie to Snuol                            4$

Kratie to Memot                        5$

Kratie to Soung                        5$

more info:https://ppsoryatransport.com.kh/e-ticket/#

     

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់