មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital

  • 4 (1)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ក្រុងកំពង់ចាម, ខេត្តកំពង់ចាម
  • Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2

មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital

By: Devloper Test01 ID:510860024282

2019-Jan-04 16:46 Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2, ភូមិ ទី ៧, សង្កាត់កំពង់ចាម, ក្រុងកំពង់ចាម, ខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number (855) 0000-1111 master@atkhmer.com

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ 07:00~17:00
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃពុធ 08:00~17:00
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃអាទិត្យ

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital
ទីតាំង Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2, ភូមិ ទី ៧, សង្កាត់កំពង់ចាម, ក្រុងកំពង់ចាម, ខេត្តកំពង់ចាម
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
(855) 0000-1111
master@atkhmer.com
test-hospital.com
មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (1) សរសេរយោបល់

  • Can help everybody well
ឆ្លងទន្លេនៅមន្ធីរពេទ្យខេត្តកំពុងចាមសូមបងៗៗមេតេីជួយគាត់ផង
  • Test02
  • 2019-01-13 04:29:05