មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital

  • 4 (1)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Kampong Cham Municipality, Kampong Cham Province
  • Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2

មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital

By: Devloper Test01 ID:510860024282

2019-Jan-04 16:46 Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2, Phum Ti Prampir, Kampong Cham Sangkat, Kampong Cham Municipality, Kampong Cham Province

Contact with

Show phone number (855) 0000-1111 master@atkhmer.com

Business Hour

Monday 07:00~17:00
Tuesday
Wednesday 08:00~17:00
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Description

Name មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ចាម - Kampong Cham Hospital
Location Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2, Phum Ti Prampir, Kampong Cham Sangkat, Kampong Cham Municipality, Kampong Cham Province
Access Street Preah bat ketomealea corner street Preah Soya Varman 2
Parking
Contact
(855) 0000-1111
master@atkhmer.com
test-hospital.com
មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម

Image list

User reviews (1) Write review

  • Can help everybody well
ឆ្លងទន្លេនៅមន្ធីរពេទ្យខេត្តកំពុងចាមសូមបងៗៗមេតេីជួយគាត់ផង
  • Test02
  • 2019-01-13 04:29:05