មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិរ៉ូយ៉ាល់អង្គរ - Royal Angkor International Hospital

  • 3 (1)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប
  • RAH is located on the west side of downtown Siem Reap, on National Route #6, 2 kilometres from the international airport.

មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិរ៉ូយ៉ាល់អង្គរ - Royal Angkor International Hospital

By: Devloper Test01 ID:510460404668

2019-Jan-03 15:58 សង្កាត់ស្រង៉ែ, ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number (855) 63 761 888 info@royalangkorhospital.com

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិរ៉ូយ៉ាល់អង្គរ - Royal Angkor International Hospital
ទីតាំង សង្កាត់ស្រង៉ែ, ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ RAH is located on the west side of downtown Siem Reap, on National Route #6, 2 kilometres from the international airport.
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
(855) 63 761 888
info@royalangkorhospital.com
http://www.royalangkorhospital.com/
Diagnostic Imaging Service with CT-Scan, X-Ray, Ultrasonography and Mammography 24-Hour Accident & Emergency service with ambulance and air evacuation system Insurance Assistance 24-Hour service laboratory and blood bank Surgical operation services Delivery rooms & Nursery Specialties clinics Diagnostic Imaging Service with 3D-CAT scan, x-ray and ultrasonography Intensive care unit 24-Hour hotel call service Consultation services

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (1) សរសេរយោបល់

  • better to visit first time
i think it good ...
  • Devloper Test01
  • 2019-01-23 17:20:27