ពិភពថ្មីកួរស្រូវ piphop thmey kusrov

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

ពិភពថ្មីកួរស្រូវ piphop thmey kusrov

By: Thara Sothea ID:510460088208

2019-Jun-27 11:32 National Road 2, Sangkat Prek Kampeus, Phnom Penh 8363, Preaek Kampues, Preaek Kampues Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85586 999818

Property Type

Business Hour

Monday 08:00~18:00
Tuesday 08:00~18:00
Wednesday 08:00~18:00
Thursday 08:00~18:00
Friday 08:00~18:00
Saturday 08:00~18:00
Sunday 08:00~18:00
from 46,880$ monthlypaid 540$

Description

Name ពិភពថ្មីកួរស្រូវ piphop thmey kusrov
Location National Road 2, Sangkat Prek Kampeus, Phnom Penh 8363, Preaek Kampues, Preaek Kampues Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85586 999818
https://www.facebook.com/Borey-Piphup-Thmey-បុរី-ពិភពថ្មី

តម្លៃវីឡាកូនកាត់ចាស់ 4688$ ពុំចាំបាច់មានប្រាក់កកក់ មានផ្សារនិងសាលារៀន។

Image list

User reviews (0) Write review