សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia

By: Thara Sothea ID:510422686064

2019-Jun-06 10:52 Chakto Mukh Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number going on

Business Hour

Description

Name សម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរដែលចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក Cambodia
Location Chakto Mukh Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
going on

ប្រាសាទតំបន់អង្គរ របាំព្រះរាជទ្រព្យ ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ប្រាសាទព្រះវិហារ បណ្ណសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

ហើយសម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន១០ទៀតនឹងត្រៀមបញ្ជូលក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។

ដក់ស្រងចេញពីhttps://www.facebook.com/hunsencambodia/photos/a.519956348052867.1073741828.111975152184324/1027605953954568/?type=3&theater

Image list

User reviews (0) Write review