វត្ត ពាមប្រធ្នោះ - Peam Prathnous Pagoda

  • 0 (0)
  • សរសេរយោបល់
  • ទុកក្នុងបញ្ជីចូលចិត្ត
  • ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម

វត្ត ពាមប្រធ្នោះ - Peam Prathnous Pagoda

By: Devloper Test01 ID:510228864602

2019-Apr-21 17:17 ពាម, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងតាម

Show phone number (855) 63 761 888 atkhmer.master@gmail.com

ប្រភេទសំណង់

ម៉ោងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ 07:00~17:00
ថ្ងៃអង្គារ 07:00~17:00
ថ្ងៃពុធ 07:00~17:00
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 07:00~17:00
ថ្ងៃសុក្រ 07:00~17:00
ថ្ងៃសៅរ៍ 07:00~17:00
ថ្ងៃអាទិត្យ 07:00~17:00

ការពិពណ៌នា

ឈ្មោះ វត្ត ពាមប្រធ្នោះ - Peam Prathnous Pagoda
ទីតាំង ពាម, ឃុំពាមប្រធ្នោះ, ស្រុកកោះសូទិន, ខេត្តកំពង់ចាម
ចំណត
ទំនាក់ទំនង
(855) 63 761 888
atkhmer.master@gmail.com
http://atkhmer.com

កំរងរូបភាព

យោបល់អ្នកប្រើ (0) សរសេរយោបល់