មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ - National Pediatric Hospital (NPH)

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital

មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ - National Pediatric Hospital (NPH)

By: Thara Sothea ID:510204628628

2019-May-10 17:01 No. 100, Confederation de la Russie Blvd (110), next to road 253, Phum 1, Tuek L'ak Ti Muoy Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +855 23 884 137 653929@panpages3.directoryup.com

Business Hour

Open Everyday, 24 hours

Description

Name មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ - National Pediatric Hospital (NPH)
Location No. 100, Confederation de la Russie Blvd (110), next to road 253, Phum 1, Tuek L'ak Ti Muoy Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+855 23 884 137
653929@panpages3.directoryup.com
http://www.nphkh.org/home.html

មន្ទីរពេទ្យកមារជាតិទទួលពិនត្យព្យាបាលកុមារទូទៅ មនគិតថា មានប្រាក ឫគ្មានប្រាក់ ជាតសាសន៍ មុខរបរ និនាការនយោបាយ អ្វីនុះទេ។

បំរើការរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់វិនាទី។

Image list

User reviews (0) Write review