បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 Borey piphup thmey III

  • 0 (0)
  • Write review
  • Save as Favorite
  • Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 Borey piphup thmey III

By: Thara Sothea ID:510060826244

2019-Jun-27 12:33 800ម៉ែត្រពីរវង់កួរស្រូវ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់រលួស ផ្លូវ50m, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital

Contact with

Show phone number +85512 733 733

Property Type

Business Hour

Monday 08:00~18:00
Tuesday 08:00~18:00
Wednesday 08:00~18:00
Thursday 08:00~18:00
Friday 08:00~18:00
Saturday 08:00~18:00
Sunday 08:00~18:00
start from 43,380$ monthly paid 443$ no need deposit first

Description

Name បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ 3 Borey piphup thmey III
Location 800ម៉ែត្រពីរវង់កួរស្រូវ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់រលួស ផ្លូវ50m, Roluos Sangkat, Dangkao Khan, Phnom Penh Capital
Parking
Contact
+85512 733 733
https://www.facebook.com/photo.php

Image list

User reviews (0) Write review